Stolársky sortiment pre každého

» obchodné podmienky

dodávateľ

Obchodné meno: EUROSPAN, s. r. o.
so sídlom: Priemyselná 5852/11, 071 01 Michalovce
IČO: 36182061
DIČ/IČ DPH: SK 2020039373
Zast.: Ing. Marián Chrobák – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Marián Chrobák
číslo účtu: 2528830255/0200
vedený v: VÚB a.s., Michalovce
zapísaná v Obchodnom registri vedenom OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 10150/V

objednanie tovaru

Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:

  • Elektronickou poštou: info.fachcentrum@eurospan.sk
  • Telefonicky: +421 56 628 06 10
  • Osobne v predajni FACHCENTRUM na ul. Vihorlatská 1, Michalovce

Prevádzkový čas pre predajňu FACHCENTRUM:
  • pondelok – piatok – 7:30 – 16:30

V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, všetky jeho atribúty, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a telefonický kontakt. Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje. Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom, prípadne telefonicky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.


Dodávateľ/predajca s odberateľom/kupujúcim uzatvárajú rámcovú kúpnu zmluvu v nasledovnom znení:

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim počas právnej záväznosti tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje počas právnej záväznosti tejto zmluvy na základe osobitných objednávok dodávať tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje odoberať tovar od predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu cenu v zmysle a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v jednotlivých objednávkach.

1.2 Pod tovarom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie tovar zo sortimentu predávajúceho, s ktorým predávajúci vykonáva maloobchodnú alebo veľkoobchodnú činnosť a ktorý má uskladnený, objednaný alebo ktorý má alebo bude mať k dispozícii iným spôsobom alebo ktorý predávajúci dodáva iným spôsobom.


Dodanie tovaru

2.1 Kupujúci je oprávnený každý jednotlivý odber zrealizovať na základe samostatnej objednávky,
a to nasledovne:
a) priamym odberom tovaru v sídle alebo prevádzke predávajúceho na základe doručenia písomnej objednávky alebo na základe písomného potvrdenia prijatia ústnej objednávky predávajúcim s následnou platbou v hotovosti v sídle alebo prevádzkach predávajúceho;
b) priamym odberom tovaru v sídle alebo prevádzke predávajúceho na základe doručenia písomnej objednávky alebo na základe písomného potvrdenia prijatia ústnej objednávky predávajúcim s následným vystavením faktúry za objednaný alebo odobratý tovar od predávajúceho;
c) objednaním tovaru na základe písomnej objednávky alebo potvrdením prijatia ústnej objednávky s požiadavkou dodania tovaru v stanovenej lehote do sídla kupujúceho alebo na iné kupujúcim určené miesto a s následným vystavením faktúry na kúpnu cenu za odobratý tovar;

Právo voľby spôsobu odberu tovaru je na predávajúcom.


2.2 Objednávka kupujúceho sa považuje za akceptovanú až okamihom:
a) odovzdania tovaru v prípade odberu tovaru podľa bodu 2.1. písm. a/;
b) odovzdania tovaru v prípade odberu tovaru alebo vystavenia faktúry podľa bodu 2.1. písm. b/;
c) písomného (elektronického) potvrdenia prijatia objednávky a spôsobu alebo miesta jej dodania alebo vystavenia faktúry podľa bodu 2.1. písm. c/.


2.3 Kupujúci sa zaväzuje prevzatie tovaru a jeho riadne dodanie písomne potvrdiť na dodacom liste alebo inom doklade preukazujúcom dodanie tovaru. Taktiež je povinný potvrdiť vystavenú faktúru za objednaný a prevzatý tovar, a potvrdiť prijatie ústnej objednávky od predávajúceho.Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje aj odovzdanie tovaru na prepravu prepravcovi, ktorého si kupujúci určil.

2.4 Kupujúci prehlasuje, že jeho objednávka bude vo forme elektronickej, faxovej, alebo ústnej.
Kupujúci sa zaväzuje, že jeho objednávka bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  • presnú špecifikáciu objednávaného tovaru
  • termín alebo spôsob odberu tovaru alebo požiadavku jeho dodania s uvedením spôsobu dodania, požadovaného balenia, špecifikácie presného miesta a dátumu a času dodania a s uvedením osoby zodpovednej za prevzatie dodaného tovaru.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy bude sídlo alebo prevádzka predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany v každom jednotlivom prípade nedohodnú inak.

2.6 V prípade, pokiaľ si kupujúci objedná u predávajúceho tovar, ktorý predávajúci nemá k dispozícii alebo ktorý ani nedodáva iným spôsobom, predávajúci kupujúceho na túto skutočnosť upozorní. V takomto prípade sa objednávka kupujúceho nepovažuje za akceptovanú, predávajúci je však oprávnený navrhnúť kupujúcemu iné riešenie jeho objednávky alebo navrhnúť dodanie iného obdobného tovaru. Obdobne sa ustanovenie predchádzajúcej vety bude aplikovať v prípade, pokiaľ predávajúci nebude schopný dodať tovar kupujúcemu v stanovenom termíne, na stanovené miesto, stanovenej akosti, v požadovanom množstve alebo požadovaným spôsobom.

2.7 Predávajúci má tiež právo odmietnuť dodanie tovaru, pokiaľ by bol kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr za odobratý tovar u predávajúceho alebo v prípade, pokiaľ by kupujúci realizoval zaplatenie kúpnej ceny prostredníctvom faktúr, pričom predávajúci by mal dôvodné pochybnosti o jeho platobnej disciplíne alebo platobnej schopnosti včas uhrádzať svoje platné záväzky.

2.8 Kupujúci nesie všetky náklady spojené s dodávkou tovaru a balením tovaru v prípade jeho dodania podľa bodu 2.1. písm. c/ vrátane, nie však výlučne, náklady na prepravu a dodanie, skladné, manipulačné poplatky, poplatky spojené s vykládkou tovaru, prípadne aj clo, DPH splatnú pri dodaní, dane a iné platby ako aj administratívne náklady spojené s dovozom tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare dňom jeho odovzdania kupujúcemu v prípadoch podľa bodu 2.1. písm. a) a b) a jeho odovzdaním na prepravu podľa bodu 2.1. písm. c/.

2.10 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho zaplatením. 


Zodpovednosť za vady

3.1 Predávajúci je povinný po prijatí objednávky a po splnení všetkých povinností zo strany kupujúceho dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád. Záručná doba je platná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

3.2 V prípade, ak má tovar viditeľné vady, ktoré existovali v čase odovzdania tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, maximálne v lehote 48 hodín, tieto vady reklamovať. Skryté vady je kupujúci povinný reklamovať písomne v rámci záručnej doby .

3.3 V prípade, ak bude reklamácia oprávnená a bude riadne uplatnená v zmysle tejto zmluvy, kupujúci má právo na:
a) zľavu z kúpnej ceny alebo
b) dodanie nového bezvadného tovaru alebo
c) bezplatnú opravu vadného tovaru.
Voľba medzi nárokmi v zmysle tohto bodu prislúcha predávajúcemu.

3.4 Podanie reklamácie kupujúcim nezakladá jeho právo na nezaplatenie kúpnej ceny. Reklamačné konanie nemá vplyv na splatnosť vystavenej faktúry.


Kúpna cena

4.1 Kúpna cena za tovar dodaný na základe tejto zmluvy je určená predávajúcim v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pripočíta sa k nej príslušná sadzba DPH.

4.2 Akceptovaním objednávky (čl. II. bod 2.2 zmluvy) je kúpna cena záväzná pre obe zmluvné strany.

4.3 Kúpna cena sa považuje za zaplatenú:
a) jej zaplatím v hotovosti v registračnej pokladnici predávajúceho v prípade podľa čl. II. bodu 2.1 písm. a) zmluvy;
b) pripísaním na účet predávajúceho uvedený na faktúre v prípade podľa čl. II. bodu 2.1 písm. b) a c) zmluvy.

4.4 V prípadoch podľa čl. II. bodu 2.1 písm. b) a c) zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že záväzná lehota splatnosti bude v každom jednotlivom prípade uvedená v jednotlivej faktúre.

4.5 V prípade omeškania so zaplatením faktúry si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne za každý deň omeškania s neuhradenej kúpnej ceny.


Právna záväznosť zmluvy

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2 Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán;
b) odstúpením predávajúceho od zmluvy;
c) výpoveďou zmluvy.

5.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 30 dní alebo kupujúci si neprevezme dodaný a objednaný tovar podľa čl. II. bodu 2.1. písm. c) po dobu dlhšiu ako 30 dní.

5.4 Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvy aj bez udania dôvodu na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane; výpovedná dobe je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená.


Spoločné a záverečné ustanovenie

6.1 Túto zmluvu alebo podmienky v nej uvedené je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3 Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

6.4 Doručením podľa tejto zmluvy sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

6.5 Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje tiež:
a) deň, v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať
b) v prípade, ak uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte

6.6 Uzavretím tejto zmluvy zanikajú všetky ústne alebo písomné dohody, ktoré boli uzavreté do dňa uzavretia tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami a ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali úpravy práva a povinností obsiahnutých v tejto zmluve.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ niektorá časť tejto zmluvy bude z akéhokoľvek dôvodu uznaná za neplatnú alebo nevykonateľnú, táto skutočnosť neovplyvní platnosť ostatných častí tejto zmluvy a zmluvné strany budú hľadieť na túto neplatnú alebo nevykonateľnú časť zmluvy, akoby v zmluve neboli nikdy obsiahnuté.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie:

  • v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné, alebo
  • Okresnému súdu Michalovce, Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce


6.9 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom z nich.

6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení zaviazať sa k tomuto úkonu v celom jeho rozsahu.


Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady predanej veci.
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo ich opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vady: - ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou - o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel - pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru), - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom a - ktoré boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie.

Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie.
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak kupujúcemu vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady.

Odstrániteľné vady.
Za odstrániteľné vady sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb do 30 dní,
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Neodstrániteľné vady.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Vybavenie reklamácie kupujúceho výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na tovar prevzatý kupujúcim nová záručná doba. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky, taktiež má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada k rozsahu a stupňa poškodenia. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Postup pri uplatnení reklamácie.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu v mieste zakúpenia výrobku. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša kupujúci a prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie späť ku kupujúcemu si zabezpečí sám kupujúci, alebo po vzájomnej dohode s kupujúcim firma EUROSPAN s.r.o. Ak je predmetom reklamácie tovar väčších rozmerov, tak jeho prepravu do miesta reklamácie a späť ku kupujúcemu zabezpečí firma EUROSPAN s.r.o., po vzájomnej dohode s kupujúcim. Vybavením reklamácie je poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu posúdiť. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný: - predložiť reklamovaný tovar riadne vyčistený, kompletný, bez zjavných zásahov do výrobku - doložiť pokladničný doklad o zaplatení tovaru - záručný list - uviesť presne vady tovaru. V opačnom prípade nie je predávajúci prevziať reklamovaný tovar. O prijatí reklamácie vystaví reklamačný pracovník kupujúcemu reklamačný list s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátum uplatnenia reklamácie, dátum zakúpenia tovaru, cenu zakúpeného tovaru, popis vád, pečiatku a podpis pracovníka. Pri neoprávnene uplatnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady.


Ohľadom ďalších informácií alebo nejasností nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na č. +421 56 628 06 52 | +421 905 714 722